close

Disclaimer

Lid 1 – Afnemer zal de door Mills Nutrients & Substrates te leveren plantenvoeding niet beschikbaar stellen, afleveren, bereiden, bewerken, verwerken, te koop aanbieden, verkopen, verstrekken, vervoeren, vervaardigen of voorhanden hebben, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11a juncto artikel 11 derde en vijfde lid van de Opiumwet, alsmede art. 1 lid 2 Opiumwetbesluit strafbaar gestelde feiten, te weten ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige of professionele hennepteelt als bedoeld in deze artikelen.

Lid 2 – Afnemer is er mee bekend dat het te koop aanbieden, verkopen, afleveren of beschikbaar stellen van door Mills Nutrients & Substrates geleverde plantenvoeding aan een andere afnemer, die zich schuldig maakt aan de hierboven vermelde beroeps- of bedrijfsmatige, grootschalige teelt en/of georganiseerde hennepteelt, dan wel het faciliteren ervan, mogelijk de verdenking ten laste van Mills Nutrients & Substrates oplevert van het plegen van een strafbaar feit in de zin van artikel 11a jo. artikel 11 lid 3 en lid 5 van de Opiumwet.

Lid 3 – In het kader van de zorgverplichting voor zowel Mills Nutrients & Substrates als de afnemer van door Mills Nutrients & Substrates geleverde plantenvoeding om te voorkomen dat Mills Nutrients & Substrates zich schuldig maakt aan overtreding van artikel 11a Opiumwet, verklaart afnemer door het plaatsen van zijn bestelling bij Mills Nutrients & Substrates dat de door hem bestelde plantenvoeding niet bestemd is om te worden gebruikt, beschikbaar gesteld, afgeleverd, bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, verstrekt of vervoerd ten behoeve van of in relatie tot de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige of professionele hennepteelt.

Lid 4 – Indien afnemer op enigerlei wijze bekend raakt met het feit dat door hem aangekochte of geleverde plantenvoeding zal worden gebruikt in de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige of professionele hennepteelt als bedoeld in deze disclaimer, dan verplicht hij zich door de aankoop en afname van plantenvoeding van Mills Nutrients & Substrates om van deze kennis onmiddellijk mededeling te doen bij Mills Nutrients & Substrates.

Lid 5 – Indien afnemer in strijd handelt met het bepaalde in deze disclaimer zal Mills Nutrients & Substrates de koopovereenkomst onverwijld ontbinden en niet tot levering over gaan. Alle zakelijke contacten met de betrokken afnemer zullen in dat geval onmiddellijk worden beëindigd. Mills Nutrients & Substrates is in dat geval gerechtigd om alle schade, waaronder gederfde winst, in rekening te brengen bij de afnemer. Er bestaat in dat geval geen recht op schadevergoeding voor de afnemer.

Lid 6 – Indien afnemer de bij Mills Nutrients & Substrates te bestellen plantenvoeding in strijd met deze disclaimer en/of de Nederlandse Opiumwetgeving aangaande plantenvoeding en/of cannabisproducten te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert of beschikbaar stelt ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige of professionele hennep teelt, is hij aansprakelijk voor de gehele schade die Mills Nutrients & Substrates zal lijden ten gevolge van elk strafrechtelijk onderzoek en of strafvervolging, alsmede ten gevolge van de eventuele bestuursrechtelijke maatregelen die tegen Mills Nutrients & Substrates en/of haar medewerkers zal worden gevorderd.

Lid 7 – Onder schade wordt begrepen alle directe of indirecte schade, materiële en immateriële schade, bedrijfsschade, gevolgschade en andersoortige schade die Mills Nutrients & Substrates ten gevolge van het strafrechtelijk onderzoek en/of de strafvervolging en/of de bestuursrechtelijke maatregelen zal lijden. Onder deze schade wordt tevens, maar niet uitsluitend, verstaan, winstderving, kosten rechtsbijstand en andersoortige adviezen, reputatieschade, verlies van goederen, materiële en immateriële schade.